• Homepage2
  • Homepage1
  • Magazijn2

 

Wouters Transport B.V.

 

Wouters Transport B.V.

 

Bezoekadres:      

Beneluxbaan 14, 5121 DC Rijen

Telefoon:            

0161-222360

Algemene mail:   

info@wouterstransport.nl

Planning mail:     

planning@wouterstransport.nl

Factuur mail:            

factuur@wouterstransport.nl

 

 

 

 

 

 

 

Wouters Transport B.V.

Bezoekadres:      

Beneluxbaan 14, 5121 DC Rijen

Telefoon:            

0161-222360

 

Algemene mail:   

info@wouterstransport.nl

Planning mail:     

planning@wouterstransport.nl

Factuur mail:            

factuur@wouterstransport.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden en condities

 

Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden zijn van toepassing:

-  op wegvervoer: de Algemene Vervoercondities (AVC), steeds zoals de laatst gedeponeerde versie ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam, in geval van internationaal  wegvervoer gelden de AVC in aanvulling op het CMR verdrag;

-  op Physical Distribution werkzaamheden: de Physical Distribution Voorwaarden 2000, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam;

-   op expeditie werkzaamheden, douaneformaliteiten en fiscale vertegenwoordiging de Nederlandse Expeditie voorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, met uitsluiting van art. 23.

- Opdrachtnemer garandeert dat bij de uitvoering van de opdracht door haar, dan wel door haar ingeschakelde, ondervervoerder(s), minimaal het wettelijk minimumloon zal worden betaald aan haar werknemers, alsmede dat de Duitse wet op het Minimumloon, in het bijzonder sectie 20, zal worden nageleefd. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor alle mogelijke aanspraken van derden die betrekking hebben op overtreding van de Nederlandse of Duitse Wet Minimumloon.

-  Op alle overige werkzaamheden: de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage onder aktenummer 69/2002; Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met (de) tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Tilburg. Nederlands recht is van toepassing.

De voorwaarden zijn aan u voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze kunt u ook hier teruglezen en/of downloaden.

 

 

 

 

 

 

DSC 0176