• Homepage2
  • Homepage1
  • Magazijn2

 

Wouters Transport B.V.

Wouters Transport B.V.

Bezoekadres:      

Beneluxbaan 14, 5121 DC Rijen

Telefoon:            

0161-222360

 

Algemene mail:   

info@wouterstransport.nl

Planning mail:     

planning@wouterstransport.nl

Factuur mail:            

factuur@wouterstransport.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy Statement Wouters Transport B.V. - versie 23 mei 2018

In dit  Privacy Statement wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Wouters Transport B.V. (hierna te noemen: Wouters Transport) verzamelt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. Bovendien wordt in deze privacystatement gewezen op de risico’s, regels, waarborgen en rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens alsook de wijze waarop de rechten met betrekking tot deze verwerking kunnen worden uitgeoefend.

Identiteit

De besloten vennootschap Wouters Transport B.V.

bezoekadres:   Beneluxbaan 14, 5121 DC Rijen

T +31 (0) 161 22 23 60

M Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
W www.wouterstransport.nl

Welke persoonsgegevens verzamelt Wouters Transport voor welke doeleinden?

Wouters Transport verzamelt persoonsgegevens zodat wij u kunnen identificeren. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als bezoeker van de website en/of klant in dit geval. We verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens, zoals uw geslacht, naam, e-mailadres, functie, e-mailadres, telefoonnummer, bezorg- en/of factuuradres, gegevens over uw activiteiten op deze internetsite en IP-adres. Wouters Transport zal u nimmer om bijzondere persoonsgegevens, zoals geloofsovertuiging, politieke meningen, ras, gezondheid of anders, vragen. Het doel van deze gegevensverwerking is krijgen van contact met potentiele klanten en onze diensten aan te bieden en/of het versturen van marketingberichten. De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van een overeenkomst, door u gegeven toestemming (bijvoorbeeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief en/of reclameboodschappen) of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Als u deze gegevens niet verstrekt dan kunt u geen gebruik maken van onze diensten.

Toestemming

Wouters Transport zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een expliciete  toestemming, dan heeft u altijd het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en uw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd, tenzij er een andere wettelijke grondslag is voor het verwerken van uw gegevens.

Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitoefening van haar werkzaamheden en in verband met een wettelijke verplichting die rust op Wouters Transport. De verwerking van persoonsgegevens vindt niet uitsluitend plaats op basis van een geautomatiseerde verwerking.

 Bewaartermijn persoonsgegevens

Wouters Transport zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is in het kader van het doel waarvoor ze verzameld zijn. De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen, zal geschieden aan de hand van de volgende criteria: 

  • Administratieve gegevens (inclusief persoonsgegevens): zeven jaar vanaf het moment van vastlegging;
  • Overige gegevens (inclusief eventuele persoonsgegevens): vijf jaar vanaf het moment van vastlegging.

De ontvangers van de persoonsgegevens

Wouters Transport verstrekt de persoonsgegevens niet aan andere derde partijen dan onze verwerkers zonder uw toestemming, een derde land of een internationale organisatie, tenzij Wouters Transport  daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Rechten betrokkenen

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om ons inzage te verzoeken van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Bovendien heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tot slot kunt u verzoeken om uw persoonsgegevens over te dragen, indien de verwerking is gericht op toestemming en de verweking via geautomatiseerde procedés wort verricht.  Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat u dit heeft ingediend, in behandeling nemen. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wouters Transport respecteert bij het gebruik van de persoonsgegevens de regels van de  Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wouters Transport draagt er, door die gegevens te beveiligen, zorg voor dat die gegevens geheim gehouden worden. Daarbij neem Wouters Transport in ieder geval de volgende maatregelen in acht:

  1. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
  2. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
  3. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
  4. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligings gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

Wouters Transport verstrekt die gegevens niet aan derden. Wouters Transport is niet in staat te garanderen dat de beheerders van de websites waarnaar de door haar beheerde websites links bevatten, de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming respecteren.

Wijzigingen in de Privacy Statement

Wouters Transport behoudt zich het recht voor om deze privacy statement op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen.

Vragen

Bij vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons via onderstaande gegevens.

Telefoon

+31 161 22 23 60

Email

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Postadres          

Beneluxbaan 14, 5121 DC Rijen